Algemene
voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder “verkoper” verstaan Vita World B.V.
1.2 Onder “koper” wordt verstaan de persoon met wie een overeenkomst is aangegaan met verwijzing naar deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle gesloten overeenkomsten en eventuele aanbiedingen.

Artikel 3 Offertes / aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van de verkoper, daaronder vallen prijslijsten en evt. dagaanbiedingen, zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen.

Artikel 4 Prijzen

4.1 De door verkoper opgegeven prijzen gelden voor levering af magazijn en zijn exclusief transportkosten, emballage en BTW, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5 Betaling

5.1 Betaling dient strikt binnen 21 dagen na factuurdatum plaats te vinden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of aangegeven op de Factuur.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

6.1 De door verkoper geleverde goederen blijven in eigendom van de verkoper, totdat de koper alle navolgende verplichtingen is nagekomen.
6.2 Het is de koper toegestaan de geleverde goederen, in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de koper, door te verkopen.
6.3 Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is de verkoper gerechtigd de afgeleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden, die de zaak voor de koper houden, weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hieraan alle medewerking te verlenen.

Artikel 7 Recht van ontbinding

7.1 Indien de koper niet (tijdig) voldoet aan zijn verplichtingen als hiervoor omgeschreven is, dan is de verkoper gerechtigd de overeenkomsten met onmiddellijke ingang op te schorten.

Artikel 8 Toepasselijk recht, geschillen

8.1 Op alle overeenkomsten die de koper aangaat met de verkoper is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
8.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
8.3 Eventuele geschillen tussen verkoper en derden zullen worden berecht door een bevoegde rechter te Rotterdam.

Artikel 9 Emballage, levering en risico

9.1 Geleverde emballage (waaronder pallets, kratten en dozen) waarop statiegeld is berekend, wordt retour genomen tegen de op het moment van teruggave geldende factuurprijs, eventueel verhoogd met een vaste emballagevergoeding.
9.2 De door koper gekochte goederen worden afgeleverd af magazijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
9.3 Vertraging in de aflevering, voor zover binnen redelijke grenzen blijvend, geeft koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst.
9.4 Het risico met betrekking tot de verkochte goederen gaat over op het moment dat deze door verkoper aan koper ter beschikking worden gesteld.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 De verkoper is buiten het geval van overmacht, alleen aansprakelijk voor verlies en/of schade, wanneer de niet –c.q. niet tijdige– nakoming is te wijten aan hetzij opzet hetzij grove schuld van verkoper of van diens leidinggevende ondergeschikten, tot maximaal de factuurwaarde van de goederen.

Artikel 11 Overmacht

11.1 Bij overmacht worden de levering- en andere verplichten van de verkoper opgeschort. De verplichtingen herleven, indien nakoming van de verplichtingen redelijkerwijs weer mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld aan onvoorzienbare omstandigheden met betrekking tot personen,
materialen en weerberichten.

Artikel 12 Reclames

12.1 Koper dient de gekochte goederen bij aflevering zo spoedig mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of de geleverde goederen aan de navolgende eisen voldoet, te weten:
– of de juiste goederen zijn geleverd
– of de goederen de juiste kwaliteit hebben
12.2 Kwaliteitsproblemen dienen binnen 24 uur te worden gemeld.

Artikel 13 Wijziging van de voorwaarden

13.1 Verkoper is bevoegd wijzigingen in de voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerking treden. Verkoper zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper toezenden en op de website bekend maken.

Share on facebook
Share on linkedin

Vita-World B.V. © 2021

Ontwerp & Realisatie door Sardo Tech